Regulamin

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach portalu www.pesia.pl

 

§ 1 Informacje ogólne

1. Właścicielem serwisu www.pesia.pl jest spółka P4UTV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Wodna 6, 30-556 Kraków zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000678527 - zwana dalej Usługodawcą.

2. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników usług polegających na zamieszczaniu opowiadań erotycznych oraz nawiązywanie kontaktów między użytkownikami poprzez możliwość komentowania, wysłania wiadomości oraz subskrypcję profili w serwisie www.pesia.pl, a także funkcję otrzymywania zapłaty dla poszczególnych użytkowników za przeczytanie ich opowiadań przez pozostałych użytkowników serwisu. Stanowi on również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.0.1422  z późn. zmianami), określaną dalej jako u.s.u.d.e.

3. Adresem e-mail, który jest właściwy do kontaktu z Usługodawcą jest adres: info@pesia.pl

4. Klientem niniejszego serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i potwierdziła to po wejściu do serwisu.

5. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączenia, ani też ograniczania jakichkolwiek praw Konsumenta jakie przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne mogące wystąpić wątpliwości tłumaczyć należy na korzyść Konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień regulaminu ze wskazanymi w zdaniu pierwszym przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

§ 2 Definicje

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie używane są poniższe pojęcia, należy przez nie rozumieć:

 • Adres Korespondencyjny Usługodawcy – P4UTV Sp.z o.o., ul. Wodna 6, 30-556 Kraków,
 • Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem www.pesia.pl,
 • Opowiadanie – wypowiedź tekstowa, zamieszczona na warunkach określonych w niniejszym regulaminie,
 • Regulamin - niniejszy regulamin,
 • Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z sieci Internet, zainteresowana ofertą na stronie Serwisu,
 • Unikalny  użytkownik - użytkownik -  termin określający liczbę pojedynczych numerów komputerów IP, albo też najczęściej liczbę pojedynczych programów cookie identyfikujących użytkownika korzystającego z danego serwisu internetowego.
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w myśl art. 22 idx. 1 Kodeksu Cywilnego,
 • Konto - część Serwisu oddana do dyspozycji Użytkownika, identyfikowana za pomocą adresu e-mail Użytkownika oraz loginu, pozwalająca mu na korzystanie z funkcji Serwisu, w szczególności na zamieszczanie w nim opowiadań i otrzymywanie wynagrodzenia za ich lekturę,

 

§ 3 Ogólne warunki korzystania z Serwisu

1. Platforma www.pesia.pl umożliwia Użytkownikom zapoznawanie się z opowiadaniami umieszczanymi przez innych użytkowników Serwisu oraz pozwala na komentowanie oraz wymianę kontaktów pomiędzy użytkownikami.

2. Usługi świadczone przez Serwis ograniczają się jedynie do kojarzenia Użytkowników za jego pośrednictwem. Usługodawca nie jest stroną umów jakie mogą zostać zawarte przez Użytkowników.

3. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu materiałów wymaga każdorazowo zgody Usługodawcy i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych, jak i za pomocą innych środków komunikacji. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu, w tym charakterystycznych elementów grafiki bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

4. Usługodawca nie odpowiada za treści udostępniane przez Użytkownika drugiej stronie.

 

§ 4 Regulamin, jego udostępnianie i możliwość odtwarzania

1. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia niniejszy regulamin na stronie internetowej serwisu www.pesia.pl

2. Użytkownik ma możliwość zapoznania się z nim w każdej chwili, w szczególności przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Użytkownik może również pobrać niniejszy regulamin, co pozwoli mu na jego wielokrotne odtwarzanie w przyszłości.

3. Na życzenie Użytkownika Usługodawca prześle niniejszy regulamin Użytkownikowi za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 

§ 5 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. W serwisie www.pesia.pl świadczone są następujące rodzaje usług elektronicznych:

      a) Konto,

      b) Newsletter 

2. Założenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego przez Użytkownika oraz akceptacji Regulaminu.

3. Na podany w formularzu adres e-mail zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość zwrotna Usługodawcy wraz z danymi do Konta oraz zawierająca inne wymagane prawem informacje.

4. Konto zostanie utworzone po akceptacji przez Usługodawcę rejestracji o czym zostanie on poinformowany osobną wiadomością e-mail.

5. Utworzenie Konta jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

6. W przypadku stwierdzenia naruszeń prawa lub uzasadnionej wątpliwości co do tożsamości użytkownika Usługodawca może zablokować Konto takiego użytkownika.

7. Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po zalogowaniu (tj. podaniu loginu oraz hasła).

8. Zakładając Konto Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail wiadomości systemowych oraz zawierających informacje o osobach zainteresowanych jego ofertą.

9. Świadczenie usług przez Usługodawcę w ramach Konta w Serwisie ma charakter bezpłatny.

10. Z uwagi na treść art. 12 ust. 1 pkt. 19 ustawy o prawach konsumenta z dnia 24 czerwca 2014 r. Usługodawca informuje, iż stosuje w swoim serwisie techniczne środki ochrony w postaci oprogramowania antywirusowego.

11. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej może być rozwiązana w każdym czasie w drodze porozumienia zawartego pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem.

12. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym może zostać:

a)  wypowiedziana przez Użytkownika będącego konsumentem w dowolnym terminie, bez wskazywania przyczyn poprzez wysłanie wiadomości na Adres E-mail Usługodawcy, wysłanie wiadomości SMS na numer Usługodawcy lub pisemnie na Adres Korespondencyjny Usługodawcy. Okres wypowiedzenia wynosi 7 dni,

b)  wypowiedziana przez Usługodawcę umowy Użytkownikowi nie będącemu jednocześnie Konsumentem poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego oświadczenia na jego adres e-mail. Okres wypowiedzenia w tym przypadku wynosi 3 dni.

13. Usługodawca zapewni Użytkownikowi dostęp do aktualnej informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

14. Usługodawca zapewni dostęp Użytkownikowi do informacji, o których mowa w art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

15. Serwis korzysta z plików Cookies. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi  plików Cookies.

 

§ 6 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca.

Korzystanie z systemu teleinformatycznego Usługodawcy wymaga łącznego spełnienia niniejszych warunków:

a) Posiadania komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu,

b) Dostępu do poczty elektronicznej,

c) Posiadania przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej,

d) Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768,

e) Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi technologii Javascript.

 

§ 7 Zamieszczanie opowiadań i warunki wypłaty

1. Opowiadania dostępne są dla wszystkich użytkowników serwisu, korzystających z urządzeń spełniających wymogi, o których mowa w dalszej części regulaminu. Każdy użytkownik serwisu może je komentować, polubić lub udostępnić w dostępnych .

2. Opowiadania są udostępniane przez okres. który zależy wyłącznie od Użytkownika. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym, a ich publikacja nie narusza praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich oraz jest zgodne z zasadami określonymi dla Serwisu.

2a. Opowiadania przed ich publikacją do 5 dni mogą znajdować się w poczekalni gdzie ich treść jest analizowana i oceniana przez użytkowników i moderatora. Dopiero po przejściu tego etapu opowiadanie jest publikowane w Serwisie.

2b. Opowiadanie może zostać na tym etapie odrzucone z powodu:

 1. niskiego poziomu merytorycznego i stylistycznego w ocenie użytkowników i moderatora serwisu
 2. niezgodności z postanowieniami niniejszego Regulaminu

3. Usługodawca chroni dane Użytkowników zgodnie z polityką prywatności określoną w załączniku nr 1 do Regulaminu stanowiącym jego integralną część.

4. Użytkownika w trakcie korzystania z serwisu obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5. Użytkownik podczas udostępniania opowiadania gromadzi unikalnych użytkowników, którzy czytając opowiadanie od początku do końca pozwalają Usługodawcy księgowanie na Koncie Użytkownika środków pieniężnych w wysokości 1 gr za każde przeczytanie przez unikalnego użytkownika.

6. Środki zgromadzone na Koncie Użytkownik może zlecić jednorazowo do 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Czas realizacji przelewu do 4 dni robocze. Minimalna kwota do wypłaty: 100 zł.

7. Wszelkie zobowiązania podatkowe z tytułu wypłaconego wynagrodzenia i ich rozliczenie roczne spoczywa na Użytkowniku.

 

§ 8 Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania, bądź nienależytego wykonania umowy przez Usługodawcę w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności, której reklamacja dotyczy.

2. Użytkownik może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając ją na adres www.pesia.pl lub pocztą tradycyjną na Adres Korespondencyjny Usługodawcy.

3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Informacja o sposobie jej rozpatrzenia zostanie dostarczona na adres e-mail Użytkownika wskazany podczas rejestracji Konta.

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji w sposób uzasadniający w całości lub części zwrot opłaty za usługę, należność zostanie zwrócona w postaci kredytów przypisanych do konta Użytkownika.

 

§ 9 Informacja handlowa

1. Informacja handlowa będzie wyraźnie wyodrębniana i oznaczana w sposób niebudzący wątpliwości, że jest to informacja handlowa pochodząca od Usługodawcy.

2. Informacja handlowa będzie dostarczana za pomocą Newslettera po jej wcześniejszym zamówieniu. Użytkownik może wyrazić zgodę na świadczenie usługi poprzez podanie swojego adresu e-mail, zaznaczeniu pól “Zgadzam się z Regulaminem” i “Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowej” oraz kliknięciem przycisku “Zapisz”.

3. Wyrażenie zgody przez Użytkownika, w sposób wskazany w punkcie poprzednim, oznacza przede wszystkim zgodę na otrzymywanie ofert od Usługodawcy.

4. W sprawach nieuregulowanych w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

 

§ 10 Dane osobowe i ich ochrona

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U.2002.101.926), zwaną dalej u.o.d.o., jest Usługodawca

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz w niniejszym Regulaminie, a także jest zgodne z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

3. Udostępnienie danych osobowych Użytkownika ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do świadczenia usług drogą elektroniczną. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usługi drogą elektroniczną z powodu nieudostępnienia przez Użytkownika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, nazwy firmy (jeżeli jest inna niż imię i nazwisko), numeru NIP oraz adresu.

4. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu realizacji świadczonych usług oraz w celach marketingu produktów/usług własnych Usługodawcy. Podstawą prawną przetwarzania danych w celach wymienionych powyżej jest ustawowe upoważnienie obejmujące przetwarzanie danych osobowych Użytkownika niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Użytkownikiem i Usługodawcą (art. 18 pkt. 1 u.s.u.d.e.), przetwarzanie danych ze względu na właściwość usług świadczonych przez Usługodawcę lub sposobu ich rozliczenia (art. 18 pkt 2 u.s.u.d.e.), marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych (art. 23 ust. 4 u.o.d.o.) oraz gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (art. 23 pkt 1 podpunkt 5 u.o.d.o.).

6. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

7. Użytkownik ma prawo do wglądu, uzupełniania, i korekty treści swoich danych osobowych. Użytkownikowi przysługuje także prawo do żądania wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia. W tym celu należy wysłać odpowiednie pismo na Adres Korespondencyjny Usługodawcy.

8. Po zakończeniu korzystania z usług przez Użytkownika, Usługodawca nie będzie przetwarzać danych osobowych wymienionych w ust. 5, za wyjątkiem tych danych, które są: dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umowy lub niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług, jak również tych, na których przetwarzanie Użytkownik wyraził zgodę. Usługodawca usunie w takim przypadku wszelkie oznaczenia identyfikujące Użytkownika oraz zakończenie sieci telekomunikacyjnej i system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik (anonimizacja danych), chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na nieusuwanie tych oznaczeń.

 

§ 11 Zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę

1. Usługodawca zobowiązuje się do bieżącego informowania Użytkownika o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługiwać będzie się użytkownik serwisu www.pesia.pl

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 publikowane będą na głównej stronie Serwisu.

 

§ 12 Środki techniczne stosowane przez Usługodawcę w celu zabezpieczenia systemów Użytkowników

Usługodawca umożliwia nieodpłatnie Użytkownikowi:

 • korzystanie przez Użytkownika z usługi w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi,
 • jednoznaczną identyfikację stron usługi oraz potwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści, niezbędnych do zawarcia drogą elektroniczną umowy o świadczenie tej usługi.

 

§ 13 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia 01.02.2018 r.

2. Regulamin dostępny jest w Serwisie, a także przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika w przypadkach wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy.

3. O zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym jednak, niż 7 dni od publikacji informacji. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.

4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Usługodawcę usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

5. Wszelkie spory wynikające z umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą i Użytkownik będącym jednocześnie przedsiębiorcą rozstrzygane będą przez sądy właściwe dla siedziby Usługodawcy.

6. Ogłoszeniodawcy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

7. Spory wynikłe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem będącym jednocześnie Konsumentem rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne w myśl obowiązujących powszechnie przepisów prawa.

8. Spory wynikłe pomiędzy Sprzedającym/Usługodawcą, a Klientem/Użytkownikiem będącym jednocześnie Konsumentem zamieszkałym w innym Państwie członkowskim Unii Europejskiej za wyjątkiem Danii i Wielkiej Brytanii rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne w myśl przepisów ochrony konsumenta właściwych dla Państwa, w którym Klient/Użytkownik ma miejsce zamieszkania na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 593/2008 z 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (tzw. Rzym I).

9. Spory wynikłe pomiędzy Sprzedającym/Usługodawcą, a Klientem/Użytkownik będącym jednocześnie Konsumentem zamieszkałym w Danii lub Wielkiej Brytanii rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne w myśl przepisów ochrony konsumenta właściwych dla Państwa, w którym Klient/Użytkownik ma miejsce zamieszkania na podstawie przepisów Konwencji Rzymskiej z 19 czerwca 1980 r. o prawie właściwym dla zobowiązań umownych.

10. Dla sporów wynikłych na tle realizacji umowy pomiędzy Sprzedającym/Usługodawcą, a Klientem/Użytkownikiem będącym jednocześnie Konsumentem zamieszkałym poza Unią Europejską właściwe będą przepisy prawa polskiego.

11. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami) i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) z wyjątkiem sytuacji opisanych w ust. 8 i 9.

 

Załącznik nr 1 - Polityka Prywatności